พิธีเปิดการฝึก – อบรม ลูกเสือ – เนตรนารี – ยุวกาชาด ประจำปี 2555

                        

 นาวาอากาศเอก วิสูตร  อินทร์ขำ เสนาธิการกองบิน 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก – อบรม ลูกเสือ – เนตรนารี – ยุวกาชาด ประจำปี 2555 ณ ค่ายลูกเสือ (ชั่วคราว) กองบิน 4 เมื่อวันที่ 19  ธ.ค.55

 

นาวาอากาศเอก วิสูตร  อินทร์ขำ เสนาธิการกองบิน 4

พิธีเปิดการฝึก – อบรม ลูกเสือ – เนตรนารี – ยุวกาชาด ประจำปี 2555
ณ ค่ายลูกเสือ (ชั่วคราว) กองบิน 4
ฝึก – อบรม ลูกเสือ – เนตรนารี – ยุวกาชาด ประจำปี 2555
ณ ค่ายลูกเสือ (ชั่วคราว) กองบิน 4


ดูงาน กิจการกองบิน 4
นาวาอากาศเอก วิสูตร  อินทร์ขำ เสนาธิการกองบิน 4
ฐานทดสอบกำลังใจ
ฐานทดสอบกำลังใจ
เดินทางไกล
เดินทางไกล
เดินทางไกล
กิจกรรมรอบกองไฟ
กิจกรรมรอบกองไฟ

     ดูรายละเอียดต่อ
และร่วมแสดงความคิดเห็นใน Facebook....

 


จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กองบิน 4
อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์ 056-261071-53500
[Contact webmaster ] Email : wing4_it@rtaf.mi.th

กองบิน 4 กองบิน 7 กองบิน 21 กองบิน 23 กองบิน 41 กองบิน 46 กองบิน 56 กองบิน 2 กองบิน 1